Privacy policy Bel-Zhan

Dit is de privacyverklaring van Bel-Zhan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Voor het laatst bijgewerkt: mei 2018

Inhoud

 • 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
 • 2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
 • 3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?
 • 4. Hoe gebruiken wij je gegevens?
 • 5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
 • 6. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
 • 7. Hoe kan je je wettelijke rechten uitoefenen?
 • 1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, delen en opslaan over jou wanneer je een reservering bij ons maakt, onze website bezoekt of wanneer je contact met ons hebt. Onze website bevat links naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via de genoemde websites en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor. Zie het privacybeleid van de desbetreffende website (indien aanwezig) voor meer informatie. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018 en vervangt alle eerdere versies. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en je over eventuele wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op deze website te publiceren en je te informeren per e-mail voordat deze wijzigingen van kracht worden.

  2. Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

  Bel-Zhan biedt accommodatie in onze yurt lodge in Grigorivka, Kirgizië. Ook bieden wij diensten aan om in Kirgizië en vakantiereis samen te stellen. Bel-Zhan wordt beheerd door Stichting Ecoland Issyk-Kul, gevestigd aan de Pedro de Medinalaan 152 in Amsterdam. De voorzitter van de Stichting Ecoland Issyl-Kul is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals nader beschreven in deze privacyverklaring. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door neem dan contact op met de stichting (info@belzhan.org).

  3. Welke gegevens verzamelen wij en hoe?

  We verzamelen vijf categorieën persoonsgegevens van en over jou: (1) naam en contactgegevens, (2) boekingsgegevens, (3) gegevens die we vastleggen als je een contactformulier of boekingsformulier invult op onze website 4) gegevens die je invult als je je abonneert op onze nieuwsbrief leest (5) socialmediagegevens.

  A. Naam en contactgegevens

  Dit zijn de gegevens die zelf invoert als je een reservering bij Bel-Zhan maakt, zoals je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

  B. Boekingsgegevens

  Boekingsgegevens zijn de gegevens over de accommodatie die je hebt geboekt (aantal nachten, type kamer, prijs etc.) of de diensten die je afneemt (huur van mountain bike of kano, deelname aan hike of excursie, prijs etc.).

  C. Social-mediagegevens

  Afhankelijk van de instellingen van jouw social network kunnen wij informatie ontvangen van de aanbieder van de genoemde dienst. Wanneer je met ons communiceert via onze socialmediapagina’s (bijvoorbeeld als je een opmerking plaatst, een foto uploadt of op de “like” knop klikt) kunnen wij deze gegevens ontvangen. Zie het privacybeleid van je social-media-aanbieder voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij ontvangen en hoe je jouw instellingen kunt wijzigen. We verzamelen bovenstaande gegevens op twee manieren: (1) we leggen automatisch gegevens vast wanneer je op onze website surft, een nieuwsbrief opent of als je via social media met ons communiceert en (2) we ontvangen gegevens over jou van social-medianetwerken en onze partners, bijvoorbeeld Booking.com.

  D. Hoe gebruiken wij je gegevens?

  Bel-Zhan gebruikt jouw gegevens voor drie doeleinden: (1) voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden, (2) voor direct marketing , en (3) voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving.

  1. Voor het leveren van onze diensten en om contact met je te onderhouden

  Als je een accommodatie boekt, gebruiken we daarvoor de in paragraaf 3 beschreven gegevens. Jouw naam, gebruiken we bijvoorbeeld om een taxi te reserveren. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden. Wij gebruiken jouw contactgegevens om met je te kunnen communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versturen van je factuur of een routebeschrijving. We gebruiken jouw contactgegevens ook om je vragen te beantwoorden. Wij gebruiken jouw betaalgegevens voor het afhandelen van je betaling.

  2. Voor direct marketing

  We gebruiken jouw gegevens om je nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere promotionele berichten te sturen. Wij doen dit via een nieuwsbrief alleen als jij je hiervoor zelf hebt opgegeven en we doen dit via andere digitale kanalen, zoals apps en social media. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven, door te klikken op de afmeldlink in de e-mail.

  3. Voor onze administratie en voor het voldoen aan wet- en regelgeving

  Wij gebruiken je persoonsgegevens voor interne, administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen. We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren, om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of de belangen van een derde of met jouw toestemming. Indien van toepassing zullen wij maatregelen treffen om je privacybelangen te beschermen en onterechte schade te voorkomen.

  5. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

  Wij kunnen jouw gegevens uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden in het kader van de volgende twee doeleinden: (1) met partners voor het uitvoeren van jouw boekingen, (2) met aanbieders van ondersteunende diensten. Uitsluitend wanneer Bel-Zhan hiertoe wettelijk verplicht is, verstrekken we je gegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

  a. Uitvoeren boekingen

  We verstrekken jouw gegevens (alleen naam en eventueel telefoonnummer) aan partners die direct betrokken zijn bij jouw boeking. We verstrekken jouw gegevens bijvoorbeeld aan andere guesthouses waar jij via Bel-Zhan een overnachting hebt geboekt.

  b. Inschakeling ondersteunende diensten

  Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals taxichauffeurs en gidsen. Wij verstrekken in de regel aan hen slechts jouw voornaam.

  6. Hoe beveiligen wij je gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

  Bel-Zhan heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van de techniek en de kosten van de implementatie, zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen garanderen met het oog op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. We bewaren jouw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven, maar in het algemeen niet langer dan 2 jaar na je laatste interactie met ons, tenzij voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer we gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen we deze gegevens of we anonimiseren ze, zodat ze niet meer naar jou terug geleid kunnen worden.

  7. Hoe kan ik mijn wettelijke rechten uitoefenen?

  Je kunt contact opnemen met info@belzhan.org om de rechten uit te oefenen die je zijn toegekend op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder (1) het recht van toegang tot je gegevens, (2) deze te corrigeren, (3) deze te verwijderen, (4) de verwerking van je gegevens te beperken, (5) het recht van dataportabiliteit en (6) het recht bezwaar te maken tegen verwerking. Meer informatie

  1. Recht van toegang

  Je kunt ons vragen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken en als dat zo is, je toegang te geven tot die gegevens in de vorm van een kopie. Wanneer wij voldoen aan een toegangsverzoek zullen wij je ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën betrokken persoonsgegevens en eventuele andere informatie die je nodig hebt om de essentie van dit recht te kunnen uitoefenen.

  2. Recht van rectificatie

  Je hebt het recht je gegevens te laten corrigeren ingeval deze onnauwkeurig of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens over jou en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan, wat kan bestaan uit het verstrekken van een aanvullende verklaring.

  3. Recht van verwijdering

  Je hebt ook het recht je persoonsgegevens te laten verwijderen, wat betekent dat wij je gegevens wissen en waar mogelijk worden gewist door een eventuele andere beheerder aan wie je gegevens eerder door ons bekend zijn gemaakt. Verwijdering van je persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in bepaalde gevallen die zijn beschreven in de wet en die worden opgesomd in artikel 17 van de GDPR/AVG. Dit omvat situaties waarin je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt.

  4. Recht van beperking van verwerking

  Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, wat inhoudt dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. De omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor dit recht omvatten situaties waarin de juistheid van je persoonsgegevens werd betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet uw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen je informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

  5. Recht van dataportabiliteit

  Je recht van dataportabiliteit houdt in dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens op een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm te verstrekken en waar technisch mogelijk deze gegevens rechtstreeks naar een ander beheerder door te geven. Op verzoek en waar technisch mogelijk zullen wij je persoonsgegevens direct naar de andere beheerder doorzenden.

  6. Recht van bezwaar

  Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, wat inhoudt dat je ons kunt vragen je persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen in geval dat de reden ‘gerechtvaardigd belang’ (waaronder profilering) de wettige basis voor verwerking vormt. Je kunt op elk moment en zonder kosten bezwaar maken tegen direct-marketingdoeleinden indien je persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, waaronder profileringsdoeleinden voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Je kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door het intrekken van je eerder gegeven toestemming door de instructies in de desbetreffende marketingcommunicatie te volgen. Als je dit recht uitoefent, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor zulke doeleinden verwerken. Er kunnen situaties zijn waarin wij het recht hebben je rechten zoals beschreven in deze paragraaf af te wijzen of te beperken. In elk geval zullen wij zorgvuldig beoordelen wanneer zo’n uitsluiting van toepassing is en je hierover informeren. Zo kunnen wij je verzoek om toegang afwijzen wanneer het noodzakelijk is de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen of weigeren je persoonsgegevens te wissen als het verwerken van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het recht van dataportabiliteit bijvoorbeeld geldt niet wanneer de persoonsgegevens niet door jou waren verstrekt of wanneer wij de gegevens niet op basis van jouw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Privacy Policy Bel-Zhan

  Bel-Zhan is een stichting in Kirgizië, opgericht door Jacobiene Ritsema en Ludmila Gromova.
  Copyright © 2013 Bel Zhan

  Google analytics